Leveringsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek binnen 30 dagen na faktuurdatum. Vindt de betaling niet plaats binnen deze termijn, dan is de afnemer vanaf de vervaldatum van de faktuur een rente van 1% per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle door ons te maken incassokosten, die minimaal 15% van de betreffende faktuur bedragen, zijn voor rekening van de afnemer.
2. Alle goederen blijven onze eigendom tot zij volledig zijn betaald. Indien de tegenpartij haar betalingsverplichting niet nakomt, hebben wij, zonder enige ingebrekestelling, het recht onbetaalde goederen terug te nemen en de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst te ontbinden. Dit vermindert geenszins onze rechten op vergoeding van schade, gederfde winst of intrest.
3. Klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij binnen 10 dagen na levering schriftelijk in ons bezit zijn gekomen. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien bij aankomst schade aan goederen of verpakking wordt vastgesteld, is de afnemer verplicht, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, door de expediteur een proces-verbaal van de schade te laten opmaken. Indien dergelijk proces-verbaal niet wordt opgemaakt, kan door ons geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.
5. Goederen kunnen door de koper slechts geretourneerd worden, nadat de verkoper zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de betalingsverplichting onverlet, terwijl de kosten voortvloeiend uit deze retournering voor rekening van de koper zijn.
6. Alle genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend. Afnemers zijn die prijzen verschuldigd welke gelden op de dag van aflevering. Door ons opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend.